top of page

Sixth Executive Committee 2016 - 2018

छैटौं कार्य  समिति २०१६ - २०१८

Achievements in 2016 - 2018

  • President Maita Limbu initiated NAW Newsletter series.

  • Membership cards for Senior Citizens distributed.

  • English language classes continued by Mr Khagendra Gauchan.

सन २०१६ - २०१८ का उपलब्धीहरु

  • अधक्ष्य श्री मैत लिम्बु द्वारा एन.ए.डब्लु को न्यूज़लेटर श्रृंखला को शुरुवात गरिएको थियो ।

  • जेष्ठ नागरिकहरुलाई सदस्यता कार्ड बितरण गर्ने प्रकृयाको शुरुवात गरिएको थियो ।

  • श्री खगेन्द्र गौचन द्वारा अङ्रेजी कक्षालाई निरन्तर्ता दियिएको थियो ।

bottom of page