top of page

Fifth Executive Committee 2014 - 2016

पाचौं कार्य  समिति २०१४ - २०१६

Achievements in 2014 - 2016

  • Weekly English language classes for adults and Nepali language classes for children initiated

  • ICT, Computer and Maths classes ran regularly

  • MRP (Machine Readable Passport) for Swindon Nepalese

  • International Women’s day celebrations commenced  

सन २०१४ - २०१६ का उपलब्धीहरु

  • अङ्रेजी भाषा र नेपाली भाषाको लागि नियमित कक्षा सन्चालन गरिएको थियो ।

  • ICT, अंक गणित र कम्प्युटर कक्षा सन्चालन गरिएको थियो ।

  • MRP अधिकारिहरु बोलएर स्विन्डनका नेपालीहरुको स्विन्डनमै MRP दरखास्त गरिएको थियो ।

  • अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन शुरुवात गरिएको थियो ।

bottom of page