top of page

Founding Committee 2006 - 2008

संस्थापक समिति २००६ - २००८ 

Achievements in 2006-2008

•Bringing of Nepali community together, in and around Swindon

•Constitution of NAW written to set fundamental principles

•Community organisation registered with the Swindon Borough Council by Rajan Chhetri, Deujit Tilija and Arjun Gurung

सन २००६ - २००८  का उपलब्धीहरु

•स्विन्डनको नेपाली समुदायलाई एकत्रित गरिएको थियो ।

•एन.ए.डब्लु का आधारभूत सिद्धान्तहरू संबिधान द्वारा लिखित गरिएको थियो।

•यस सामुदायिक संस्थालाई स्विन्डन बोरो काउन्सिलमा (राजन छेत्री देउजित तिलिजा र अर्जुन गुरुङ द्वारा) दर्ता गरिएको थियो ।

bottom of page